Üye Girişi
Şifremi Hatırlat Şifremi Hatırlat
| |
Yeni Üyelik Yeni Üyelik

Bingöl - SolhanBingöl - Solhan
MelekanMelekan
KöyüKöyü
wwwwww
.melekan..melekan.
comcomUlaşımUlaşım Krokisi Krokisi
İletişimİletişim Formu Formuinfo@melekan.com
ULUSAL HABERLER ULUSAL HABERLER

HERGÜNE BİR DUA HERGÜNE BİR DUA


ŞEYH VAHDETTİN SÖNMEZ (EFENDİ)

 
Cuma ak?am? babamla internette konu?urken; Duymak istemedi?im, duyunca inanamad???m, duymaktan hep korktu?um bir ölüm haberi ald?m. Daha önce ayn? ismi ta??d???m ?eyh Ahmet Amcam?n han?m?n?n vefat etti?ini duymu?tum. ?imdi de babam ailemizin büyüklerinden olan toplum taraf?ndan ?Efendi? diye kabul edilen; ?eyh Vahdettin Sönmez?in ebedi yolculu?una ç?kt???n? söylüyordu. Her ne kadar hayat?n gerçe?i de olsa, hepimiz bir gün bu gerçekle yüzle?ecekte olsak; her ölümün zamans?z oldu?una inananlardan?m. Hep daha yap?lacak, konu?ulacak olanlar varken aram?zdan birileri ayr?l?yor, Ve, ayr?lmaya devam edecekler?
Efendi?nin vefat?n? duyunca kendisine neden ?Efendi? diye hitap edildi?i sorusu zihnimi kurcalamaya ba?lad?. Türk Dil Kurumunun sözlü?ünü aç?p kelime anlam?na bakt?m; Efendi; 1. Buyru?u yürüyen, sözü geçen kimse. 2. Görgülü, nazik, kibar kimse. 3. E?itim alm?? kimse diyordu. Daha sonra kendimce bir tan?m yapmaya çal??t?m; bir mücadeleye zemin haz?rlayan, Toplumun a??r?l?klar?n? bütünlüklü bir sistem içinde düzelten, Toplumu bir amaca, bir çözüme yönlendiren, Bir felsefesi, zihinsel bir derinli?i, dü?ünsel gücü olan, Kendini gerçekle?tirmi? ki?i?
Bu ki?ilerin felsefesinin temelini de ?iyi insan olmak? ve ?iyili?e yönlendirmek? olu?turuyor. Yani önce kendileri bir ya?am felsefesi belirliyorlar, Daha sonra belirledikleri felsefeyi ya?arken, Di?er insanlara da örnek bir insan profili sergiliyorlar. Ve, bazen kitleleri pe?lerinden sürüklüyor, Bazen toplumun kanayan yaralar?n? sar?yor, Bazen toplumun etraf?n? saran kara bulutlar? da??t?yor, Bazen de insanlar?n a??r?l?klar?n?, Dinden, De?er yarg?lar?ndan, Kültürlerinden uzakla?malar?n? önlemek için bir duru? gösteriyorlar. Ve, toplum baz? insanlara bu vas?flar? yüklese de; As?l olan; bu ki?ilerin o vas?flar? ya?am felsefesi edinecek olgunlu?a, bilgeli?e ula?mas?d?r. Geçti?imiz Cuma sabah? ebedi yolculu?una ç?kan Mallan?n Efendisi, Nak?ibendi Tarikat?n?n Bingöl ve Mu??un belirli yörelerindeki ??eyhi? bir dönemin tart???lmaz lideri ??eyh Vahdettin Sönmez? bu insanlardan biriydi. En son kar??la?t???m?zda yine bir Cuma sabah?yd?; Daha ezan?n okunmas?na epey vakit varken, Hac?lar Camisine do?ru ilerliyor, O mütevaz? duru?uyla etraf?ndan geçenlere selam veriyor, Ve, etraf?ndaki insanlara farkl? bir enerji yans?t?yordu. Efendili?in özelliklerini ya?am felsefesi edindi?ini; Gerek yürüyü?üyle, giyini?iyle, duru?uyla, Gerek yapt?klar?yla, Gerekse bilgisiyle insanlara aktar?yordu. Etraf?ndaki sorunlara kay?ts?z de?ildi.
Birçok kan davas?nda bar??a vesile olan, Bazen bir köprü, Bazen bir yol, Bazen de bir çe?me yaparken veya topluma öncülük yaparken görünen, Toplumun sorunlar?n? çözüme ula?t?rmay? amaç edinen, ?nsanlar? iyili?e yönlendiren, Bir ya?am ?ekli benimsemi?ti. Ve, ya?am?n? idame ettirmek için ticaretle u?ra??yordu. Efendi olarak kabul görmü? olmay?, ya?am?n? idame etmekte kullanmamas? onun belirledi?i ya?am felsefesinin özelliklerindendi. Toplumun dire?i olan bilge insanlar? anlamak ve öneminin fark?na varmak için asl?nda ya?ad???m?z toplumdan biraz uzakla?mak gerekiyor. ?imdiler de e?itimim için ?talya?n?n Milano kentindeyim. Baz? ?eyleri d??ar?dan yorumlamak, Farkl? toplumlar? gözlemleyerek kar??la?t?rmalar yapmak için oldukça iyi bir f?rsat var elimde. Efendi?nin ebedi yolculu?una ç?kt???n? duydu?um gece, Balkonun kap?s?n? aç?p, D??ar? ç?kt?m, Gökyüzündeki y?ld?zlar? izlerken; Önce kendi ya?ad???m toplumu dü?ündüm, Sonra gezdi?im ülkelerdeki toplumlar?, Ya?am ?ekillerini, Ya?ama yakla??mlar?n?, Ya?ama bak?? aç?lar?n? zihnimden geçirdim?
Benim ya?ad???m toplumun ahlaki, kültürel, manevi s?n?rlar?n? koruyan ta?lardan biriydi Efendi. Avrupa?n?n birçok bölgesinde gözlemledi?im yozla?man?n temel nedeni insanlar?n de?er yarg?lar?n?n s?n?rlar?n? koruyan ta?lar?n tükenmi? olmas?. Ve, bizim içimizdeki bilge; yani de?er yarg?lar?m?zdan her uzakla?t???m?zda bir uyar?c? gibi kar??m?za ç?kan insanlar da birer birer ebedi yolculuklar?na do?ru yola ç?k?yorlar, Peki; biz o insanlar?n yerini doldurabilecek, Toplumun de?er yarg?lar?n? hat?rlatacak, Yozla?man?n önüne geçecek insanlar yeti?tirebiliyor muyuz? Yoksa bu insanlar aram?zdan ayr?ld?kça yerleri hep bo? mu kal?yor? D??ar?da ne kadar kald?m bilmiyorum fakat içeri girdi?imde Güne? yeni güne ç?plak yüzünü göstermek üzereydi. Ve, gökyüzünde bir y?ld?z?n daha yeri bo?alm??t?. Ve, hani insanlar en son görüldükleri ?ekilde hep ak?lda kal?r ya san?r?m bende Efendiyi; Ya?l?l???na, Sa?l?k sorunlar?na, Yorgunlu?una ra?men her zamanki gibi dik duru?uyla Camiye giderken bile insanlara verdi?i mesaj ve etraf?na yayd??? o farkl? ve pozitif enerjisiyle hat?rlayaca??m. Kendisine Allah?tan rahmet, mensubu oldu?um aileme ve sevenlerine ba? sa?l??? diliyorum? YAZAN AHMET KATIKSIZ
 

 


GÖNDERİLEN YORUMLARGÖNDERİLEN YORUMLAR

Ekleyen: AHMET DEM 01 Şubat 2012, Çarşamba 23:27
Zülküf temenine katılıyorum. Bazı şeyleri anlam çok şeyi değiştiriyor. İnşaalah anlarız. selamlar.

Ekleyen: AHMET DEM 01 Şubat 2012, Çarşamba 23:26
Ahmet elline sağlık. Güzel ve içten bir yazı.

Ekleyen: FARUK DEMİR 10 Mart 2011, Perşembe 17:45
mukemel olmuş elinize sağlık

Ekleyen: FARUK DEMİR 10 Mart 2011, Perşembe 17:44
tek kelmeyle mukemel olmuş elinize sağlık

Ekleyen: FATİH YILDIZ 27 Kasım 2010, Cumartesi 17:24
1400 hicret tarihinde bu yana son bir asrin en berak sahifesiydi nice guzelikleri ve tarihleri konusunda bir deryaydi seyh vahdetin sonmez allah rahmet eylesin

Ekleyen: HACİ ORAK 09 Şubat 2010, Salı 19:30
cok guzel bi yazi olmus. eline saglik. devamini bekliyoruz.

Ekleyen: ZÜLKÜF YOLCU 09 Şubat 2010, Salı 19:29
ellerin dert görmesin, uzaktan da olsan ne güzel anlattın,,,ah yakında olanlarda anlasaydıya
YORUM GÖNDERYORUM GÖNDER
  Adınız Soyadınız :
  Mesajınız :
Not : Lütfen küçük harf kullanınız. Maksimum 500 karakter

Önemli Not : Gönderilen mesajlar sistem tarafından kayıt altına alınmakta olup site yöneticileri tarafından görülmektedir. Lütfen bu hususa dikkat edelim ve başkalarını rahatsız edici mesajlar göndermeyelim.
Sayfa Üretim süresi :0,0234

FEZA YAPI DEKORASYON İNŞ.
Melekan Köyü /SOLHAN/ BİNGÖL http://www.melekan.com

Tam Ekran